Shri Priyadarshi Mishra, Chairman, OSHB visit to Bolangir and Kalahandi.